ثبت یک مساله در دورخیز برای ارائه راه‌حل توسط افراد و تیم های نوآور