مسئله حوزه شهری: عدم مشارکت شهروندان در حل مسائل جامعه (C-3)


محورهای اصلی چالش ها و مسائل حوزه شهری رویداد <<دورخیز>> با مشارکت سازمان و کسب و کار های مرتبط شناسایی شده است.

وضعیت نامطلوب موجود چیست؟
فرهنگ برون سپاری حل مشکلات در جامعه و تمرکز روی دولت ، به تنهایی نمی تواند در حل چالش های ایجاد شده توسط خود افراد جامعه کمک کند.
شهروندان و کسب و کارهای خصوصی و محلی، متوجه نقش خود در بالا بردن سطح رفاه عمومی چامعه نیستند.

تاثیرات مثبت حل این مسئله چه می تواند باشد؟
بکارگیری هوش جمعی و یکپارچگی افراد جامعه در حل مشکلات اساسی جامعه از مشخصه های اصلی شهر هوشمند است.
شهری که همه افراد آن در نقش های مختلف به توسعه شهری کمک میکنند.

راه حل های مورد انتظار چه مواردی می تواند باشد؟ (نمونه محصول؟ طرح؟ نقشه؟ ایده؟ و …)
شهرهای هوشمند ترکیبی از انتقال به سمت تکنولوژی دیجیتال و فرهنگ هستند . هدف نهایی یک شهر هوشمند، دستیابی به منافع محسوس و قابل لمس می باشد که افزایش کیفیت زندگی شهروندانش را در بردارد.

این هدف با پرورش یک فرهنگی همراه است که شهروندان را در جهت پذیرفتن تکنولوژی قدرتمند می سازد . فرهنگ و تکنولوژی در هم می آمیزند و راهی را ایجاد می کنند تا مردم با سازمان ها و با یکدیگر در مسیر تعامل قرار گیرند.

شرایط اولیه پذیرش یک راه حل ارائه شده چیست؟

  • منجر به سطح رفاه عمومی جامعه شود.
  •  منجر به ایجاد و پرورش ایده های نوآورانه گردد.

شرکت کنندگان در صورت ارئه راه حل مناسب از چه مزایایی برخوردار خواهند شد؟

  •  هدایای نقدی از طرف سازمان  ارائه دهنده مسئله
  • درآمد از به نتیجه رسیدن کار
  • جذابیت چالشی این مساله
  • یادگیری و ارتقای مهارت های شخصی
  • شهرت و مقبولیت اجتماعی
  • رضایت شخصی از حل مشکل
  • سرمایه گذاری و حمایت توسط حامیان دورخیز

 

برای حل این چالش در دورخیز ثبت نام کنید.