صنایع دستی و گردشگری

صنایع دستی و گردشگری

هدف و تمرکز این بخش از رویداد دورخیز نوآورانه کردستان، بطور کلی دربرگیرنده‍‍‌ی راه هایی برای بهبود تولید صنایع دستی در مناطق در حال توسعه در راستای وارد شدن یکپارچه به زنجیره ارزش گردشگری و افزایش درآمد تولیدکنندگان، و تسهیل کردن رویکرد ایجاد ارتباطات پایدار تجاری میان تولید کنندگان صنایع دستی و صنعت گردشگری است. […]